www.amarinpocketbook.com
  
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด
ร้านนายอินทร์เป็นร้านค้าปลีกหนังสือในเครือบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับธุรกิจหนังสือเล่มของ สำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์มาโดยลำดับ กล่าวคือ ไม่ได้มุ่งเน้นแต่กำไรสูงสุด ทว่ามีจุดมุ่งหมายส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษา และการมุ่งสร้างสังคมแห่งการอ่าน เพื่อที่จะร่วม เสริมสร้างสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและชุมชนที่เข้มแข็ง

จากหลักการดังกล่าว ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ ร้านนายอินทร์ จึงริเริ่มโครงการประกวดรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ด้วยการ จัดประกวดต้นฉบับ ประเภทสารคดีเป็นประเภทแรก ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ จึงเพิ่มการประกวดประเภทหนังสือ ภาพสำหรับเด็ก และวรรณกรรมเยาวชน กระทั่งปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ จึงได้จัดประกวดประเภท เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ และนวนิยาย รวมประเภทการประกวดจากอดีตถึงปัจจุบันเป็น ๖ ประเภทด้วยกัน

รางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์
รางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ทั้งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ ์และสืบสานแนวความคิดของคุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ อดีตประธานกรรมการบริหาร บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยเป็นการมอบรางวัลให้แก่หนังสือดี ที่เป็นแบบอย่างของการทำงานสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมหนังสือนั้นให้แพร่หลาย ทั้งกระตุ้นให้ นักเขียน สำนักพิมพ์ และหน่วยงานต่างๆ เห็นความสำคัญของการจัดพิมพ์หนังสือดีเพิ่มขึ้น

สิ่งที่คุณชูเกียรติเน้นเสมอมา คือ คุณภาพด้านเนื้อหา คุณภาพการผลิต และคุณภาพการพิมพ์ ซึ่งเน้นว่าต้องรักษาระดับให้คงเส้นคงวา “และถ้าวันนี้ดีแล้ว พรุ่งนี้ต้องให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอีก” โดยนัยนี้การทำหนังสือเล่มแล้ว เล่มเล่าของท่านจึงไม่ต่างอะไรกับ เกษตรกรผู้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความรัก ลงบนแผ่นกระดาษ เพื่อให้งอกงามใน ความรู้สึกนึกคิดของผู้คนที่ได้อ่าน

  รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด
ครั้งที่ 12 ปี 2554
ครั้งที่ 11 ปี 2553
ครั้งที่ 10 ปี 2552
ครั้งที่ 9 ปี 2551
ครั้งที่ 8 ปี 2550
ครั้งที่ 7 ปี 2549
ครั้งที่ 6 ปี 2548
ครั้งที่ 5 ปี 2547
ครั้งที่ 4 ปี 2546
ครั้งที่ 3 ปี 2545
ครั้งที่ 2 ปี 2544
ครั้งที่ 1 ปี 2543
  รางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์
ครั้งที่ 8 ปี 2554
ครั้งที่ 7 ปี 2553
ครั้งที่ 6 ปี 2552
ครั้งที่ 5 ปี 2551
ครั้งที่ 4 ปี 2550
ครั้งที่ 3 ปี 2549Home  |  Contact  |  Link  |  Privacy Policy  |  Site map

AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED

Copyright © 1994-2004 Amarin Printing & Publishing Public Company Limited. E-commerce Registration #0108114713086