www.amarinpocketbook.com
  
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลสำนักพิมพ์
KIDS ฉลาด
Rose Publishing
short cut
Spell
Springbooks
Steps
แพรวสำนักพิมพ์
แพรวสำนักพิมพ์ท่องโลก
สำนักพิมพ์นิตยสารแพรว
สำนักพิมพ์เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก
สำนักพิมพ์บ้านและสวน
สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
สำนักพิมพ์แพรวเยาวชน
สำนักพิมพ์แพรวเอนเตอร์เทน
สำนักพิมพ์อมรินทร์
สำนักพิมพ์อมรินทร์ Cuisine
สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
สำนักพิมพ์อมรินทร์ท่องโลก
สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ
สำนักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพ
สำนักพิมพ์อรุณ
สำนักพิมพิมพ์อมรินทร์ How To
สุดสัปดาห์สำนักพิมพ์
 
แพรวสำนักพิมพ์ หนังสือของสำนักพิมพ์ »

 

 "สำนักพิมพ์ที่นำเสนอผลงานของนักเขียนหลากหลายแนว ภายใต้เนื้อหาและรูปแบบที่กินความครอบคลุม

ทั้งวรรณกรรม เรื่องสั้น บทกวี นวนิยาย บทความ และสาระบันเทิง โดยมุ่งหวังให้เกิดการคิด การเขียนและ

การอ่าน เปรียบเสมือนรากฐานที่สำคัญที่จะสร้างจิตสำนึกให้กับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม" 


  

         ประวัติสำนักพิมพ์ 

  

ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

โดยมีบรรณาธิการอำนวยการ คือ สุภาวดี โกมารทัต 

และ จตุพล บุญพรัด บรรณาธิการสำนักพิมพ์  บริหารงานร่วมกัน

กล่าวได้ว่า  หนังสือเล่มแรกของสำนักพิมพ์ก็คือ เลือดเนื้อประชาธิปไตย  สดุดีวีรชน ที่จัดพิมพ์ในนามแพรวเฉพาะกิจ  จากนั้นจึงเข้าสู่รูปเล่มพ็อกเก็ตบุ๊กอย่างแท้จริง  โดยเล่มประเดิมคือ ดูหนังดูละคร ของปราณประมูล   จัดพิมพ์ในเดือนมิถุนายน   ๒๕๓๕

  


 

สโลแกนสำนักพิมพ์   ๒๕๓๕-๒๕๓๙   มิติใหม่ในการอ่าน

๒๕๔๐-ปัจจุบัน    การอ่านคือรากฐานที่สำคัญ

 


นโยบายสำนักพิมพ์   

มุ่งจัดพิมพ์หนังสือเล่มหลากหลายแนวที่ให้คุณค่าสาระและความบันเทิงแก่ผู้อ่าน 

โดยขานรับนโยบายหลักของบริษัทที่ว่า เราทำงานเพื่อความสุขและความรุ่งโรจน์ของสังคม


ประเภทหนังสือที่จัดพิมพ์

จากยุคก่อตั้งถึงปัจจุบันภายใต้ปรัชญาการทำงาน การอ่านคือรากฐานที่สำคัญ  แพรวสำนักพิมพ์ได้จัดพิมพ์ผลงานหนังสือเล่มสู่ผู้อ่านแบ่งเป็น ๔  ประเภทหลัก คือ

๑. วรรณกรรมไทย   ๒. วรรณกรรมแปล  ๓. สารคดี   ๔.วิชาการ 

เมื่อแยกย่อยประเภทหนังสือที่จัดพิมพ์สามารถแบ่งหมวดหนังสือได้ถึง ๑๙ หมวดด้วยกัน คือ

๑. กวีนิพนธ์  ๒. รวมเรื่องสั้น ๓. นวนิยาย ๔. สารคดี ๕. สารคดีทั่วไป  ๖. สารคดีท่องเที่ยว

๗. สาระบันเทิง ๘. สาระจากชีวิต ๙. ชีวประวัติบุคคล ๑๐. วรรณกรรมแปล ๑๑. รวมบทความ

๑๒. ความเรียง ๑๓. ปกิณกคดี  ๑๔. รวมบทสัมภาษณ์ ๑๕. สมุดบันทึก ๑๖. หนังสือภาษา-ภาพ

๑๗. คอลัมน์กึ่งเรื่องสั้น ๑๘. ความเรียงกึ่งสารคดี  ๑๙. บันทึกการแสดงสด


คณะทำงานในอดีต - ปัจจุบัน

บรรณาธิการอำนวยการฝ่ายหนังสือเล่ม

๑. สุภาวดี โกมารทัต  (๒๕๓๕-๒๕๔๖  ปัจจุบันเป็นบรรณาธิการที่ปรึกษาฝ่ายหนังสือเล่ม) 

๒. ยุทธนา วรุณปิติกุล (กลางปี ๒๕๔๖-กลางปี ๒๕๔๗) 

๓. องอาจ จิระอร (ปลายปี ๒๕๔๗-ปัจจุบัน)

บรรณาธิการสำนักพิมพ์

จตุพล  บุญพรัด (บรรณาธิการสำนักพิมพ์ 

ควบคู่ตำแหน่งรองบรรณาธิการอำนวยการฝ่ายวรรณกรรมไทย / ๒๕๓๕-ปัจจุบัน)

คณะทำงานสำนักพิมพ์

อดีต  ๑. สุไลพร  ชลวิไล (กองบรรณาธิการ ๒๕๓๕-๒๕๓๖)   ๒. สุริยวรรณ  วรกาญจนา (กอง

บรรณาธิการ ๒๕๓๘-๒๕๔๐)  ๓. วนิตา  ฉายประกายแก้ว (บรรณาธิการเล่ม  ๒๕๔๔-๒๕๔๗)

ปัจจุบัน :  ๑.  นภาพร พิทยวราภรณ์  (บรรณาธิการเล่ม  / ๒๕๓๖-ปัจจุบัน)  

๒. อุษณีย์  วิรัตกพันธ์ (บรรณาธิการเล่ม  ควบคู่ตำแหน่งรองบรรณาธิการอำนวยการฝ่ายวรรณกรรมแปล/ ๒๕๔๖-ปัจจุบัน)

๓. นาคินทร์ รัชฏสุวรรณ (บรรณาธิการเล่ม  / ๒๕๔๖-ปัจจุบัน)

    ๔. ทิพรัตน์ เดชดำรงศักดิ์กุล  (ผู้ช่วยบรรณาธิการ / ๒๕๔๗-ปัจจุบัน)

เลขานุการสำนักพิมพ์

อดีต   ๑. สุพร โกมุติบาล  (๒๕๓๕)   ๒. ปรัชญวรรณ  มณีคำ (ควบตำแหน่งพนักงานพิสูจน์อักษร  ๒๕๓๖-

๒๕๓๗)   ๓. อัมพิกา เลณะสวัสดิ์ (๒๕๓๗)

ปัจจุบัน :  สุกัญญา จันทวงศ์  (๒๕๓๗-ปัจจุบัน)

ช่างภาพสำนักพิมพ์

อดีต  ๑.   วิรัช จัตตุวัฒนา  ๒. อรรถพล สิทธิถาวร  ๓. เมธชนัน  ตันติลาสน์  ๔. อภิรักษ์  สุขสัย 

ปัจจุบัน :  กฤษดา  อนุนาท

ประสานงานการผลิต

อดีต  ๑. ยุทธทวี  ศิริประยงค์  ๒.พัฒพงษ์  ปีทอง   ๓. ไตรรัตน์ ทรงเผ่า   ๔. สุนิศา  ฉ้วนขาว

ปัจจุบัน  :  บรม คมเวช

  


 

 


 


Home  |  Contact  |  Link  |  Privacy Policy  |  Site map

AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED

Copyright © 1994-2004 Amarin Printing & Publishing Public Company Limited. E-commerce Registration #0108114713086