รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๒

โครงการประกวดงานเขียน นายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๒ แบ่งประเภทการประกวดเป็น ๖ ประเภท ดังนี้

๑. ประเภทสารคดี
๒. ประเภทนิทานภาพสำหรับเด็ก
๓. ประเภทวรรณกรรมเยาวชน
๔. ประเภทเรื่องสั้น
๕. ประเภทกวีนิพนธ์
๖. ประเภทนวนิยาย

การพิจารณา

คัดเลือกและตัดสินผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รางวัลสำหรับผลงานแต่ละประเภท

รางวัลสำหรับประเภทสารคดี นิทานภาพ วรรณกรรมเยาวชน และนวนิยาย

รางวัลยอดเยี่ยมในแต่ละประเภท จะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท

รางวัลสำหรับประเภทเรื่องสั้น และกวีนิพนธ์

 • รางวัลยอดเยี่ยม รางวัลละ ๓๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ ๒ รางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ

 • ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกประเภท บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ถือสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ และเผยแพร่ ทั้งนี้โดยอยู่ในเงื่อนไขสัญญาเช่าลิขสิทธิ์เป็นระยะเวลา ๕ ปี
 • ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้งหมด มีสิทธิ์ได้รับพิจารณาจัดพิมพ์รวมเล่ม โดยสำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์ พร้อมค่าเช่าลิขสิทธิ์ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ในการจัดพิมพ์

ระยะเวลาส่งผลงาน

ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

การตัดสินและประกาศรางวัล

ตัดสินและประกาศผลรางวัล ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒

สถานที่ส่งผลงาน

จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยระบุปลายทางถึง ฝ่ายการตลาดและสื่อสารแบรนด์-หนังสือเล่ม บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน) เลขที่ ๖๕/๑๐๑-๑๐๓ ถ.ชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ (ระบุมุมซองว่าส่งผลงานโครงการประกวดงานเขียน รางวัล
นายอินทร์อะวอร์ด พร้อมระบุประเภทผลงาน)

กติกาการประกวดสำหรับผลงานทุกประเภท
 • ไม่จำกัดเพศและอายุของผู้เขียน
 • ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ขณะส่งผลงานเข้าประกวด
 • เป็นเรื่องที่เขียนขึ้นใหม่โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ไม่ลอกเลียน แปล หรือดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 • ผลงานส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อ
  ทุกประเภท
 • สามารถส่งผลงานได้มากกว่า ๑ ประเภท
 • ต้นฉบับเรื่องเป็นตัวพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์ขนาดตัวหนังสือ ๑๖ พอยท์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาต้นฉบับลายมือเขียน
 • ผู้เขียนต้องจัดส่งสำเนาต้นฉบับรวมทั้งสิ้น ๓ ชุด
 • ผู้เขียนต้องระบุชื่อ – นามสกุลหรือนามแฝง พร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail (ถ้ามี) ที่ สามารถติดต่อได้ บนเอกสารแผ่นแรกเท่านั้น
 • หลังจากการประกาศผลรางวัล ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลโครงการประกวดฯจะไม่ส่งคืนต้นฉบับ ยกเว้นประเภทหนังสือภาพสำหรับเด็ก
 • โครงการประกวดฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด หากผลงานที่ส่งประกวดไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการกำหนด
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กติกาเฉพาะในแต่ละประเภท

๑. ประเภทสารคดี

 • เป็นเรื่องที่ส่งเสริมการเรียนรู้และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล และข้อเท็จจริง ไม่จำกัดแนวเรื่องและรูปแบบการนำเสนอ อาทิ สารคดีท่องเที่ยว สารคดีชีวิต สารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ
 • เนื้อหามีความยาวไม่ต่ำกว่า ๘๐ หน้ากระดาษ A4
 • อาจมีภาพประกอบเรื่องหรือไม่มีก็ได้

๒. ประเภทหนังสือภาพสำหรับเด็ก

 • เป็นหนังสือภาพที่ส่งเสริมจินตนาการสำหรับเด็กวัยอนุบาล - ประถมต้น (๑-๕ ขวบ หรือ ๖-๙ ขวบ) โดยไม่จำกัดแนวเรื่อง และเทคนิคการนำเสนอภาพ
 • เนื้อหามีความยาว ๒๔ - ๓๒ หน้า
 • ผู้ส่งผลงานต้องส่งแนวคิดรวบยอด (Concept) ของเรื่องมาด้วย
 • ผู้เขียนเรื่องและผู้วาดภาพอาจเป็นคนละคน หรือส่งผลงานเป็นกลุ่มหรือคณะได้

๓. ประเภทวรรณกรรมเยาวชน

 • เป็นงานเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยไม่จำกัดแนวเรื่อง
 • ไม่จำกัดความยาวของเรื่อง
 • อาจมีภาพประกอบเรื่องหรือไม่มีก็ได้

๔. ประเภทเรื่องสั้น

 • ไม่จำกัดแนวเรื่องและรูปแบบการนำเสนอ
 • เนื้อหามีความยาวไม่เกิน ๓๐ หน้ากระดาษ A4

๕. ประเภทกวีนิพนธ์

 • ไม่จำกัด รูปแบบ ฉันทลักษณ์ และแนวเรื่อง
 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่ ๑-๑๐ สำนวน (๑-๑๐ ชิ้น)

๖. ประเภทนวนิยาย

 • ไม่จำกัดแนวเรื่องและรูปแบบการนำเสนอ
 • ความยาวของเนื้อหาไม่ต่ำกว่า ๘๐ หน้ากระดาษ A4


© 1999-2004 Amarin Printing and Publishing Public Company Limited. All rights reserved.