www.amarinpocketbook.com
  
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 
 

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ Amarin Member

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ พฤศจิกายน 2545

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ “ผู้ให้บริการ” กับผู้ร้องขอสิทธิเข้าร่วมเป็นสมาชิก Amarin Member หรือ “ผู้ขอใช้บริการ” โดยผู้ใช้บริการยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข และคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ Amarin Member ที่มีในปัจจุบัน และ/หรือ ที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้า ดังนี้

บทนำ

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน) ถือว่าสิทธิส่วนบุคคลและการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอใช้บริการเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ดังนั้นคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ จะอธิบายถึงวิธีการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอใช้บริการในขณะที่ใช้เว็บไซต์ของบริษัท
การสมัคร Amarin Member ผู้ขอใช้บริการต้องลงทะเบียนโดยยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล สร้างชื่อและรหัสผ่าน เมื่อได้รับการอนุมัติก็สามารถเข้าใช้บริการได้ในทุกๆ บริการของทุกเว็บไซต์ภายใน Amarin Network ได้ทันที


การเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณโดย Amarin Member กลับสู่ด้านบน

เมื่อผู้ขอใช้บริการลงทะเบียนขอใช้สิทธิการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ในเครืออมรินทร์ Amarin Member ก็จะปรากฎข้อความแจ้งให้กรอกข้อมูลส่วนตัวตามความเป็นจริงซึ่งข้อมูลนี้ที่จะถูกเก็บไว้ใน “แฟ้มประวัติ” สำหรับ Amarin Member ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแต่ละเว็บไซต์ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะประกอบไว้ด้วยข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้

 1. ที่อยู่อีเมล์
 2. ชื่อและนามสกุล
 3. ที่อยู่
 4. รหัสไปรษณีย์
 5. เพศ
 6. วันเกิด
 7. อาชีพ
 8. หมายเลขโทรศัพท์ / โทรศัพท์มือถือ
 9. ข้อปฏิบัติ เงื่อนไข และคำยินยอมของผู้ขอใช้บริการ

กรณีขอใช้บริการ Amarin SMS เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ขอใช้บริการจะถูกเก็บไว้ใน “แฟ้มประวัติ” เพื่อใช้สำหรับบริการ Amarin SMS
ผู้ขอใช้บริการสามารถลงทะเบียนขอใช้บริการ Amarin Member จากเว็บไซต์ที่มีบริการของ Amarin Member ได้ ซึ่งเว็บไซต์ที่ทำการลงทะเบียนจะเป็นตัวกำหนดปริมาณข้อมูลที่ Amarin Member จะทำการเก็บรวบรวมไว้ขณะที่มีการลงทะเบียน ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ขอใช้บริการกรอกไว้เพื่อลงทะเบียน ณ เว็บไซต์ที่มีบริการ Amarin Member อาจจะถูกเก็บไว้ในเว็บไซต์นั้น แต่ข้อมูลส่วนใหญ่ที่อธิบายไว้ข้างต้น Amarin Member จะเป็นผู้เก็บไว้


การใช้ข้อมูลส่วนตัวโดย Amarin Member กลับสู่ด้านบน

Amarin Member จะไม่ใช้หรือแบ่งข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอใช้บริการในลักษณะที่แตกต่างไปจากสิ่งที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ ก่อนที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการ
Amarin Member จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอใช้บริการในการดำเนินการและดูแลรักษาบัญชีผู้ใช้ของผู้ขอใช้บริการ และบริการของ Amarin Member ตัวอย่างเช่น Amarin Member ใช้ที่อยู่อีเมลของผู้ขอใช้บริการในการส่งอีเมล์ต้อนรับให้แก่ผู้ขอใช้บริการ เมื่อผู้ขอใช้บริการทำการลงทะเบียนเป็นครั้งแรก เพื่อแจ้งให้ทราบถึงบริการ และบอกกล่าววิธีการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องตอบอีเมล์กลับมาเพื่อยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของที่อยู่อีเมล์ที่ได้กรอกไว้ในขั้นตอนการขอใช้บริการของ Amarin Member หากไม่ตอบอีเมล์นี้ภายในเจ็ดวัน จะส่งผลให้บัญชีผู้ใช้ของผู้ขอใช้บริการถูกยกเลิกการใช้บริการ ซึ่งขั้นตอนนี้มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นนำที่อยู่อีเมล์ของผู้ขอใช้บริการไปใช้สร้างบัญชีผู้ใช้ Amarin Member โดยไม่ได้รับอนุญาต และในบางครั้ง Amarin Member อาจจะส่งอีเมล์ให้แก่ผู้ขอใช้บริการเกี่ยวกับบริการที่มีในช่วงนั้นๆ หรือแนะนำให้ทราบถึงการปรับปรุงระบบ Amarin Member หรือแบบสอบถามเกี่ยวกับบริการของ Amarin Member ซึ่งอีเมล์เหล่านี้มีความจำเป็นต่อการกำหนดรูปแบบของบริการที่ได้ร้องขอไว้ จึงไม่สามารถจะบอกเลิกการเป็นสมาชิกกับรายการส่งจดหมายเหล่านี้ได้ แต่อาจจะเลือกที่จะไม่มีส่วนร่วมในการสำรวจความคิดเห็นนั้นได้


การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอใช้บริการโดย Amarin Member กลับสู่ด้านบน

Amarin Member อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอใช้บริการเท่าที่ จำเป็นต้องกระทำตามกฎหมายหรือมีเหตุอันควรเพื่อที่จะ

 • ปฏิบัติตามข้อกฎหมายหรือข้อกำหนดของบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน)
 • ปกป้องและคุ้มครองสิทธิหรือทรัพย์สินของ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน), Amarin Member, หรือบริการหรือเว็บไซต์ที่มีบริการของ Amarin Member
 • ปฏิบัติตามภาวะจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ขอใช้บริการของ Amarin Member หรือสาธารณชน

ความปลอดภัยและแหล่งเก็บข้อมูล กลับสู่ด้านบน

ข้อมูลสำหรับ Amarin Member ของผู้ขอใช้บริการจะถูกเก็บอยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Amarin Member ที่มีความปลอดภัย ซึ่งได้รับการป้องกันดูแลในสภาวะที่รัดกุม ผู้ขอใช้บริการจึงต้องพิมพ์รหัสผ่านอย่างถูกต้องเท่านั้น เพื่อเข้าถึงข้อมูลสำหรับ Amarin Member ของผู้ขอใช้บริการ ในกรณีที่เว็บไซต์ในเครือของ Amarin Network ทำสัญญากับคู่ค้าหรือพันธมิตร รหัสผ่านของผู้ขอใช้บริการจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยไม่มีการแบ่งรหัสผ่านให้ใช้ร่วมกับเว็บไซต์ดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้นผู้ขอใช้บริการจึงมั่นใจได้ว่ารหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ของคุณ มีความปลอดภัย
ผู้ขอใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผย และ/หรือ ยินยอม และ/หรือแบ่งรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ Amarin Member ของตนให้บุคคลอื่นใช้ในระหว่างการพิมพ์ข้อความสนทนา (Chat) ในการติดประกาศในกลุ่มข่าวสาร (Newsgroup) หรือในศูนย์รวมข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ อาทิเช่น Webboard หากผู้ขอใช้บริการ เปิดเผย และ/หรือ ยินยอม และ/หรือแบ่งรหัสผ่าน รวมถึงชื่อบัญชีผู้ใช้ Amarin Member ให้บุคคลอื่นใช้ ทาง Amarin Member จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดแก่ผู้ขอใช้บริการ อันเนื่องมาจากสาเหตุดังกล่าว


การใช้งานคุกกี้ กลับสู่ด้านบน

คุกกี้ คือแฟ้มข้อมูลขนาดเล็กมากที่เว็บไซต์บันทึกลงบนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ขอใช้บริการกรอก หรือเพื่อเก็บข้อมูลสิ่งที่ผู้ขอใช้บริการกรอกเพื่อร้องขอ Amarin Member จะใช้คุ้กกี้ของผู้ขอใช้บริการทุกครั้งที่คุณลงทะเบียนเข้าขอเข้าใช้เว็บไซต์ที่มีบริการของ Amarin Member โดยแต่ละครั้งคุ้กกี้จะเก็บตัวบ่งชี้เอกลักษณ์ เวลาที่เคยลงทะเบียนขอใช้ และข้อมูลอื่นใดก็ได้ของผู้ขอใช้บริการตามในแฟ้มประวัติสำหรับ Amarin Member ลงในคุกกี้ที่เข้ารหัสอย่างรัดกุมบนฮาร์ดดิสก์

คุกกี้ช่วยให้คุณสามารถย้ายจากเพจหนึ่งไปอีกเพจหนึ่งในเว็บไซต์ที่มีบริการดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องลงชื่อเพื่อเข้าใช้ซ้ำอีกในแต่ละเพจ
คุณมีสิทธิ์ที่จะยอมรับหรือปฏิเสธคุ้กกี้ได้โดยการตั้งค่าการใช้เบราว์เซอร์ หากคุณเลือกที่จะปฏิเสธการเก็บคุกกี้ ระบบก็จะไม่สามารถบันทึกข้อมูลการใช้ของคุณเข้าในระบบของ Amarin Member ได้


การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ กลับสู่ด้านบน

Amarin Member ขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว โดยทางเราจะทำการปรับเปลี่ยนวันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด ที่ด้านบนของคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล Amarin Member อาจทำการปรับปรุงคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ โดยไม่ต้องแจ้งหรือได้รับความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอใช้บริการในคุณลักษณะที่ไม่ได้ระบุไว้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้


Amarin Member
Newmedia Department
Amarin Printing & Publishing PCL.
65/16 Chaiya Pruk Rd. Talang Chan Bangkok 10170
Home  |  Contact  |  Link  |  Privacy Policy  |  Site map

AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED

Copyright © 1994-2004 Amarin Printing & Publishing Public Company Limited. E-commerce Registration #0108114713086